China - Beijing

QIAGEN Beijing

Tel. General Inquiries: +86 (21) 3865 - 3865

Tel. Technical Service: 0800 - 9880 3253

E-mail: China@qiagen.com